Publikacje

Publikacje członków zespołu poświęcone „Bogactwom mowy polskiej”

 1. Ewa Kurowska, Imiona w niepublikowanym dziele Alojzego Osińskiego Bogactwa mowy polskiej (na podstawie wybranych tomów), „Prace Filologiczne” 2009, t. LVI, s. 233-261.
 2. Ewa Kurowska, Źródła materiału imienniczego w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów), „LingVaria” 2010 (V), nr 1(9), s. 193-203.
 3. Monika Pawelec, Funkcja egzemplów w dziele Alojzego Osińskiego — „Słowniku języka polskiego ułożonym z dzieł księdza Piotra Skargi”, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 311-319.
 4. Monika Pawelec-Skurzyńska, Informacja gramatyczna w hasłach rzeczownikowych w „Słowniku języka polskiego” ułożonym z dzieł księdza Piotra Skargi opracowanym przez Alojzego Osińskiego, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 571-581,
 5. Ewa Rodek, Definiowanie haseł opisujących imiona w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 361-368.
 6. Ewa Rudnicka, Kresowe ambicje leksykograficzne w XIX wieku. Założenia metodologiczne do zbioru bogactw mowy polskiej – artykuł przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym Pogranicza. Kresy. Wschód a idee Europy. Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, G. Kowalski, Colloquia Orientalia Bialostocensia, Białystok 2012.
 7. Ewa Rudnicka, Marginalia tytułologiczne – o języku i mowie S. B. Lindego i A. Osińskiego – artykuł przyjęty do druku w „Pracach Filologicznych”.

Inne prace naukowe powstałe przy okazji realizacji grantu:

 1. Monika Pawelec-Skurzyńska, U źródeł polskiej myśli leksykograficznej. Rozważania o metodzie księdza Alojzego Osińskiego na podstawie „Słownika języka polskiego ułożonego z dzieł księdza Piotra Skargi” , (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego, obroniona w 2011 r.)
 2. Ewa Kurowska, Imiona jako formy hasłowe w wybranych tomach „Bogactw mowy polskiej” Alojzego Osińskiego (praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Ewy Rudnickiej, obroniona w 2009 r.)

Materiał słownikowy był też wykorzystywany przez autorów tekstów niezwiązanych bezpośrednio z grantem i słownikiem Alojzego Osińskiego, m.in.:

 1. Ewelina Kwapień, Informacja etymologiczna w słownikach ogólnych języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2010, z. 7, s. 50-65,
 2. Ewelina Kwapień, Etymologia rzeczowników zapożyczonych w XIX wieku w SW i SJPD w świetle innych źródeł leksykograficznych, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 219-262,
 3. Ewa Rudnicka, Kaliope i krzemieniecki Kwintylian – o epickich inklinacjach księdza A. Osińskiego, [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. Aleksandra Oszczędna, Jacek Sokolski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 289-303.