Literatura przedmiotu
 1. Andrzejowski A., Ramoty starego Detiuka, t. 4, Wilno1861 i wyd. nast., s. 5-6, 155-157.
 2. Ausz M., Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVII-XIX, Lublin 2006, s. 55, 215.
 3. Bartoszewicz J., Pyłki historyczno-literackie. Jeden tom listów ks. bpa A. Osińskiego, „Dziennik Warszawski” 1856, nr. 37, 38, 55-58, 60, 63, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 79, 81, 84, 85.
 4. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. V: Oświecenie – hasła osobowe I–O, red. E. Aleksandrowska, Warszawa 1967, t. VI(2): Uzupełnienia i indeksy, red. E. Aleksandrowska, Warszawa 1970.
 5. Bielski S., Vita et scripta quorumdam e congregatione Cler. Reg. Scholarum Piarum in provincia Polona professorum, qui operibus editis patriae et ecclesiae proficuis nomen suum memorabile facerunt, Varsaviae 1812.
 6. Buba J., Alojzy Osiński, [w:] Diccionario enciclopedico escolapio. Vol. 2: Biografias de escolapios, coord. y dir. Claudio Vilá Palá, Luis Maria Bandre’s Rey, Salamanca 1983, s. 410-411.
 7. Danilewiczowa M., Plotki o rywalu Lindego. (Ze wspomnień o ks. A. Osinskim), „Silva Rerum” 1939, z. 5, s. 103-104.
 8. Danilewiczowa M., Towarzystwo Uczniów Liceum Wołyńskiego, ćwiczących się w porządnem mówieniu i pisaniu, „Rocznik Wołyński” 1934, R. 3, s. 297-333.
 9. Danilewiczowa M., Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego, „Nauka Polska” 1937, t. 22, s. 75.
 10. Danowska E., Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006.
 11. Doroszewski W., Przegląd historyczny słowników języka polskiego, [w:] Słownik języka polskiego PAN, t. 1, Warszawa 1958, s. VII-XIII.
 12. Estreicher K., Bibliografia polska, cz. 1: Stolecie XIX [1800–1880], t. 3, s. 319-320.
 13. Fráncev W. A., Pol’skoe slavjanověděnìekonca XVIII i pervoj četverti XIX st., Praga 1906.
 14. Heleniusz E. (Iwanowski Eustachy), Z przeszłości minionej, t. 1, Warszawa 1876, s. 529-530.
 15. Jan ze Śliwina (Kirkor Adam Honory), A. Osiński (życiorys), „Pamiętniki Umysłowe Wileńskie” 1845–46, t. 3, s. 35-56.
 16. Jan ze Śliwina (Kirkor Adam Honory), recenzja, „Biblioteka Warszawska” 1846, t. 2, s. 627.
 17. Janowski L., Słownik biobibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, red. R. Mienicki, Wilno 1939.
 18. Jazdon K., Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1834–1849, Poznań 2003.
 19. K. M. (N.N.), Dwa wyjątki... „Z bogactw mowy polskiej” (recenzja), „Pamiętnik Naukowy” 1837, t. 1, s. 143-152.
 20. Kaczkowski K., Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztab-lekarzu wojsk polskich, ułożył Tadeusz Oksza Orzechowski, t. 2, Lwów 1876, 195-199.
 21. Kojsiewicz F. (wydawca), X. Hugona Kołłątaja Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiéj, podolskiéj i kijowskiéj; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. Z rękopismu wydał Ferdynand Kojsiewicz, t. 1-4, Kraków 1844 (fragmenty: t. 1, s. 261-262, t. 3, s. 102, 104-105,110, 112-113, 146, 165-170, 194-195, 198, 199-201, 236, 387, 389, t. 4, s. 116, 159).
 22. Kolbuszewski K., Ks. A. Osiński jako tłumacz „Eneidy”, [w:] Księga Wergiliuszowa w dwusetną rocznicę urodzin Poety, red. J. Rybicki, Wilno 1930, s. 167-170.
 23. Kopczyński O., Zdanie ks. Kopczyńskiego o nowym słowniku ks. A. Osińskiego, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1818, t. 12, s. 309-317.
 24. Korzeniowski M., Nowy sekretarz powszechny czyli Książka podręczna dla osób każdego stanu zawierająca wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia, wybranych z dzieł najnowszych autorów, wraz z uwagami o listach, tudzież o sposobie pisania samemu w różnych materyach: wzory przedstawień do władz rządowych,wekslów, obligów, kontraktów, cessów, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń, wszelkich aktów urzędowych i t. p. z dołączeniem krótkich objaśnień nad temiż, wyd. 4., przejrzane, dopełnione i powiększone listami z powinszowaniem dzieci do Rodziców i krewnych po francuzku i po polsku, przez X. Osińskiego, Berlin 1858.
 25. Kowalska A., „Bogactwa mowy polskiej” – zapomniany i nie wydany słownik języka polskiego z pocz. XIX w., „Prace Polonistyczne” 1953, S. XI, s. 69-83.
 26. Kowalska A., Jeszcze jedno hasło z nie wydanego słownika języka polskiego A. Osińskiego, „Prace Polonistyczne” 1957, S. XIII, s. 63-76.
 27. Kowalski F., Wspomnienia: pamiętnik Franciszka Kowalskiego, t. 1-2, Kijów 1859 (wyd. nast. Kijów 1912).
 28. Krasiński A. S., Wspomnienia (powst. przed 1891), Kraków 1901, s. 49-50.
 29. Kraszewski J. I., Słówko o ks. biskupie A. Osińskim, „Tygodnik Petersburski” 1843, nr 15.
 30. Kraushar A., Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, t. 1, 4, 6, 8, Kraków 1900–1906.
 31. Krzemiński S., Osiński Alojzy, [w:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, b.m. 1908, S. II, t. 5-6.
 32. Kurowska E., Imiona w niepublikowanym dziele Alojzego Osińskiego „Bogactwa mowy polskiej” (na podstawie wybranych tomów), „Prace Filologiczne” 2009, t. LVI, s. 233-261.
 33. Kurowska E., Źródła materiału imienniczego w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów), „LingVaria” 2010 (V), nr 1(9), s. 193-203.
 34. Kwapień E., Etymologia rzeczowników zapożyczonych w XIX wieku w SW i SJPD w świetle innych źródeł leksykograficznych, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 219-262.
 35. Kwapień E., Informacja etymologiczna w słownikach ogólnych języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2010, z. 7, s. 50-65.
 36. Lech A., Czy ocalone „Bogactwo mowy polskiej”? Na tropie Słownika Alojzego Osińskiego, „Poradnik Językowy” 1956, z. 5, s. 161-165.
 37. Lipski J., Archiwum Kuratorii Wileńskiej X. Ad. Czartoryskiego, Kraków 1926.
 38. Michalski J., Spór o koncepcję Słownika Lindego, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1954, t. 2, s. 558-559.
 39. N.N., bez tytułu, „Gazeta Literacka” 1846, nr 1.
 40. N.N., bez tytułu, „Gazeta Warszawska” 1846, nr 1.
 41. N.N., Dwa wyjątki... „Z bogactw mowy polskiej” (recenzja), „Tygodnik Petersburski” 1835, nr 87.
 42. N.N., Matricula [Provinciae Polonae Scholarum Piarum 1742–1867], rękopis w Archiwum Klasztoru Pijarów w Krakowie.
 43. N.N., Nowiny Literackie (tytuł działu), „Przyjaciel Ludu” 1840, R. VI, t. 2, nr 33, s. 262-263.
 44. N.N., O doskonaleniu mowy ojczystej i o układzie nowego już ukończonego słownika, „Ćwiczenia Naukowe” 1818, t. 1.
 45. N.N., recenzja, „Gazeta Codzienna” 1860, nr 136.
 46. N.N., Wiadomość o wyróżnieniu przez papieża, „Gazeta Literacka” 1822, nr 1, s. 11.
 47. N.N., Zgon Alojzego Osińskiego, wychowawcy młodzieży, autora słownika języka polskiego, „Przyjaciel Ludu” 1840, R. VI, t. 2, nr 32, s. 249-252.
 48. Nowak Z. J., A. Osiński i Czartoryscy. Z dziejów „Bogactw mowy polskiej”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, Sekcja Językoznawcza” 1959, z. 1, s. 48-63.
 49. Nowak Z. J., Alojzy Osiński, [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław – Kraków 1979, t. 24, z. 2, s. 332-334.
 50. Nowak Z. J., Hasło „Myśl” z „Bogactw mowy polskiej” A. Osińskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, Sekcja Językoznawcza” 1962, z. 2.
 51. Nowak Z. J., Listy A. Osińskiego do Jana Śniadeckiego z lat 1816–1817, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace Historyczno-Literackie” 1962, s. 237-241.
 52. Nowak Z. J., Współzawodnik Lindego, „Język Polski” 1961, z. 2, s. 133-138.
 53. Nowak Z. J., Zapomniany fragment „Bogactw mowy polskiej” A. Osińskiego, „Język Polski” 1960, z. 4, s. 312-313.
 54. Nowodworski W., „Bibliograficznych ksiąg dwoje” Joachima Lelewela. Studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki, Wrocław 1959.
 55. Nowodworski W., Encyklopedia kościelna, t. 17, b.m. 1891.
 56. Ogończyk J. (wydawca), Korespondencja Jerzego Adama Czartoryskiego z Józefem Twardowskim... 1822–1824, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1899, t. 26.
 57. Ordyniec J. K., O pracach A. Osińskiego, „Dziennik Warszawski” 1827, t. 9, s. 125-127.
 58. Osiński A., Autobiografia Osińskiego (do r. 1829), „Dziennik Warszawski” 1855, nr 291.
 59. Ossoliński J. M., Korespondencja J. M. Ossolińskiego, Wrocław 1975.
 60. Pawelec-Skurzyńska M., Funkcja egzemplów w dziele Alojzego Osińskiego - „Słowniku języka polskiego ułożonym z dzieł księdza Piotra Skargi”, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 311-319.
 61. Pawelec-Skurzyńska M., Informacja gramatyczna w hasłach rzeczownikowych w „Słowniku języka polskiego” ułożonym z dzieł księdza Piotra Skargi opracowanym przez Alojzego Osińskiego, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 571-581.
 62. Pawelec-Skurzyńska M., U źródeł polskiej myśli leksykograficznej. Rozważania o metodzie księdza Alojzego Osińskiego na podstawie „Słownika języka polskiego ułożonego z dzieł księdza Piotra Skargi”, rozprawa doktorska w maszynopisie w Bibliotece Instytutu Języka Polskiego im. Jana Baudouina de Courtenay na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 63. Petruszewicz A. L., Wiadomość o diariuszu, czyli dzienniku ks. Porfirego Ważyńskiego..., „Przegląd Archeologiczny” 1883, z. 2, s. 63-65.
 64. Pluta F., Z badań nad „Bogactwami mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, [w:] Slawistyczne studia językoznawcze [profesorowi doktorowi Franciszkowi Sławskiemu w 70. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej], red. M. Basaj, W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Wrocław 1987, s. 263-268.
 65. Pluta F., Z badań nad Bogactwami mowy polskiej Alojzego Osińskiego, [w:] idem, „Studia językoznawcze. Historia języka. Dialektologia. Onomastyka”, Częstochowa 2001, s. 54-58.
 66. Przybylski R., Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych, Warszawa 2003.
 67. Rąkowski G., Polska egzotyczna II, Białystok 1996, s. 26.
 68. Rodek E., Definiowanie haseł opisujących imiona w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 361-368.
 69. Rolle M., Ateny wołyńskie, Lwów 1898.
 70. Rolle M., Tadeusz Czacki i Krzemieniec, Lwów 1913.
 71. Rudnicka E., „Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu” – wybrane prace z wileńskiego okresu pracy księdza Alojzego Osińskiego (Żywoty biskupów wileńskich, Autorowie Polscy), [w:] „Acta Historica Universitatis Klaipedensis XVI. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologia”, red. R. Sliužinskas, Klaipėda 2008, s. 171-185.
 72. Rudnicka E., Kaliope i krzemieniecki Kwintylian – o epickich inklinacjach księdza A. Osińskiego, [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. A. Oszczędna, J. Sokolski, Wrocław 2010, s. 289-303.
 73. Rudnicka E., O dziewiętnastowiecznym rękopisie „Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w., „Prace Filologiczne” 2006, t. LI, s. 353-378.
 74. Siwkowska J., O słowniku języka polskiego Osińskiego, „Poradnik Językowy” 1953, z. 5, 22-28.
 75. Siwkowska J., O słowniku języka polskiego Osińskiego, „Poradnik Językowy” 1953, z. 6, s. 12-21.
 76. Siwkowska J., O słowniku języka polskiego Osińskiego, „Poradnik Językowy” 1953, z. 8, s. 18-22.
 77. Skorupka S., Rola Samuela Bogumiła Lindego w leksykologii i leksykografii polskiej, „Prace Filologiczne” 1981, t. XXX, s. 49-57.
 78. Sobieszczański F. M., Osiński Alojzy, [w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda, t. 20, b.m. 1865.
 79. Szlifersztejnowa S., Z prac nad polskim słownikiem narodowym w wieku Oświecenia. (Zbiory leksykograficzne ks. A. Osińskiego), „Prace Filologiczne” 1965, t. 18, cz. 4.
 80. Vrtel-Wierczyński S., Korespondencja ks. A. Osińskiego, „Pamiętnik Literacki” 1911, z. 10, s. 79-97.
 81. Wilkoński A., Pisma, Kraków 1888, t. IV, s. 131-135.
 82. Wołoszyński R. W., Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801–1830, Warszawa 1974.
 83. Woroniecki E., „Prawdziwie poważam i uprzejmie kocham”. Nieznana korespondencja Joachima Lelewela i A. Osińskiego, „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1963, R. 2, nr 1 (2), s. 151-197.
 84. Woroniecki E., Filolohicznyj zbirnyk. Akademija Nauk USRR, Kijów 1958, s. 198-202.
 85. Woroniecki E., Materiały biograficzne i spuścizna rękopiśmienna, maszynopis w Bibliotece IBL (teka 173), Warszawa ok. 1953–1956.
 86. Woroniecki E., O „Przedmowie do Słownika” i „Układzie zbiorów mowy polskiej” A. Osińskiego, „Poradnik Językowy” 1959, z. 5, s. 203-212.
 87. Woroniecki E., Słownik A. Osińskiego w opinii książąt A. K. i A. J. Czartoryskich, „Kwartalnik Historii nauki i Techniki” 1959, R. 4, z. 4.
 88. Woroniecki E., Słowniki ks. Osińskiego odnalezione, „Poradnik Językowy” 1959, z. 3-4, s. 174-180.
 89. Żmuda R., Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982–1984, cz. 1., Warszawa 1997, s. 83, 197, 204.